Zespół Szkół w Malinowie

Nawigacja

Kontakt

 • Zespół Szkół w Malinowie, Malinowo 10, 13-200 Działdowo
  www.zsmalinowo.com
  sekretariat@malinowo.org


 • 23 6974163

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –zwanego dalej Rozporządzeniem oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000),

informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie, Malinowo 10, 13-200 Działdowo reprezentowany przez Dyrektora Szkoły, tel. 23 697 41 63.

II. INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Angelika Kordalska, z którym może się Pani/Pan skontaktować,
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

poprzez adres e-mail: iod.kordalska@wp.pl

pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”.

III. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:

a. realizacji zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa,

b. wypełniania obowiązków nałożonych na szkołę wynikających z prawa oświatowego,

c. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

d. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego jest

Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do podanie niezbędnych danych.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych przez Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b. inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów, przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, na jakie zostały zebrane.

Po tym czasie dane przechowywane będą przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Oznacza to, że dane osobowe mogą być przechowywane przez okres od 5 do 50 lat (w zależności od kategorii archiwizacyjnej) od momentu przekazania dokumentów do Archiwum Państwowego

Wyjątek stanowią dane z monitoringu wizyjnego, które są przechowywane przez okres maksymalnie 30 dni.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia, posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:

a. dostępu do treści swoich danych,

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

c. usunięcia swoich danych osobowych,

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. przenoszenia swoich danych osobowych,

f. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody dobrowolnej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej cofnięcia.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 2020 r.

Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół w Malinowie

Zespół Szkół w Malinowie zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego szkoły https://zsmalinowo.edupage.org/

Data publikacji strony internetowej: 2001-02-27

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-03

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Izabellą Markowską :

Tą samą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości prezentacji multimedialnej itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w innej formie, powinna określić formę informacji.

Zespół Szkół w Malinowie ma obowiązek realizacji żądania niezwłocznie
i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Komisja może zaproponować inny alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół w Malinowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, osoba zainteresowana może złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 1. Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, Malinowo 10, 13-200 Działdowo
 2. Do budynków szkoły prowadzą dwa wejścia umożliwiające wjazd wózków – jedno do budynku głównego przy sali gimnastycznej  od strony parkingu , drugie do budynku dydaktycznego od strony parkingu samochodowego.
 3. Na parterze budynku głównego, znajduje się sekretariat szkoły.
 4. W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach mogą załatwić wszystkie sprawy urzędowe w pomieszczeniach  sekretariatu znajdujących się na parterze budynku.
 5. Na parterze budynku głównego i budynku dydaktycznego, znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych (2 w budynku głównym, 1 w budynku dydaktycznym)
 6. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. W sekretariacie szkoły istnieje możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu.

 

Informacja prawna

Niedziela 19.09.2021

Kalendarz

Statistics

liczba odwiedzin: 229314

Mapa

Drodzy Uczniowie,

na tej stronie będziecie mogli przejrzeć swoje plany lekcji, zmiany w zastępstwach, a także zapoznać się z innymi, bieżącymi informacjami. 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Malinowie, Malinowo 10, 13-200 Działdowo
  www.zsmalinowo.com
  sekretariat@malinowo.org


 • 23 6974163

Galeria zdjęć