• EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    

   Deklaracja dostępności 2020 r.

   Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie

   Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół w Malinowie

   Zespół Szkół w Malinowie zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego szkoły https://zsmalinowo.edupage.org/

   Data publikacji strony internetowej: 2001-02-27

   Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-03

   Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

   Oświadczenie sporządzono 2020-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

   Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

    

   Informacje zwrotne i dane kontaktowe

   W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z panią Izabellą Markowską :

   Tą samą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    

   Informacje na temat procedury

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości prezentacji multimedialnej itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w innej formie, powinna określić formę informacji.

   Zespół Szkół w Malinowie ma obowiązek realizacji żądania niezwłocznie
   i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Komisja może zaproponować inny alternatywny sposób dostępu do informacji.

   W przypadku, gdy Zespół Szkół w Malinowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, osoba zainteresowana może złożyć skargę na takie działanie.

   Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    

   Dostępność architektoniczna

   1. Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, Malinowo 10, 13-200 Działdowo
   2. Do budynków szkoły prowadzą dwa wejścia umożliwiające wjazd wózków – jedno do budynku głównego przy sali gimnastycznej  od strony parkingu , drugie do budynku dydaktycznego od strony parkingu samochodowego.
   3. Na parterze budynku głównego, znajduje się sekretariat szkoły.
   4. W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach mogą załatwić wszystkie sprawy urzędowe w pomieszczeniach  sekretariatu znajdujących się na parterze budynku.
   5. Na parterze budynku głównego i budynku dydaktycznego, znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych (2 w budynku głównym, 1 w budynku dydaktycznym)
   6. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
   7. Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
   8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
   9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
   10. W sekretariacie szkoły istnieje możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu.

    

    
  • Napisz do nas

   If you have any questions about data protection of personal data on our school, please send us a message using this contact form.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

  Aktualności

  Kontakt

  • Zespół Szkół w Malinowie, Malinowo 10, 13-200 Działdowo
   www.zsmalinowo.com
   sekretariat@malinowo.org


  • 23 6974163

  Galeria zdjęć