• Zmiana planu lekcji

   

  Zmiany w planie lekcji od 20.09.2021 r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.

  Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane

  Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół im Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie.

   

  Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 

  2021/BZP 00161747/01

  strona postępowania:

   

   

  Termin składania ofert: 2021-09-16 godz. 12.30 2021-09-10 12:30

  Termin otwarcia ofert:  2021-09-16 godz. 12.45 2021-09-10 12:45

  Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

   

 • Wykaz podręczników 2021/2022

  Wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół w Malinowie

 • Konferencja online pt. Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego.

  Konferencja online pt. Współpraca szkoły z pracodawcami jako działanie wzmacniające jakość kształcenia zawodowego, podnoszące kompetencje ucznia i znaczenie rozwoju doradztwa zawodowego.

   

   

     W dniu 17 czerwca 2021r. nauczyciele, doradcy zawodowi, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także pracodawcy z powiatu działdowskiego spotkali się na konferencji online celem dalszego zaaktywizowania pracodawców/ organizacji pracodawców, jednostek samorządu terytorialnego oraz szkół do podejmowania wspólnych działań wspierających i poszerzających wiadomości na temat kształcenia branżowego, zawodowego.  

  Zgromadzonych Gości powitała Joanna Górzyńska, powiatowy koordynator ds. doradztwa zawodowego w powiecie działdowskim oraz Piotr Dercz, Dyrektor Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie, skąd po raz kolejny odbywały się rozmowy i prelekcje wzmacniające działania szkół z pracodawcami na różnych etapach edukacyjnych. 

  Na wstępie uczestnicy spotkania mogli wysłuchać wystąpienia Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty – Pana Krzysztofa Marka Nowackiego, zachęcające do pogłębiania tematyki związanej z kształceniem zawodnym i doradztwem zawodowym.

  Temat: Współpracy szkoły z pracodawcami, a rolą doradztwa zawodowego w funkcjonowaniu zawodowym uczniów -
  podjęła prelegent Pani Marta Koch-Kozioł, starszy specjalista, kierownik Wydziału Doradztwa edukacyjno-zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie – dzieląc się cennymi uwagami zarówno z doradcami zawodowym, jak i pracodawcami, zwracając uwagę na założenia współpracy i jej umocnienia w prawie oświatowym, a także korzyści wypływające dla uczniów, którzy w przyszłości wejdą na rynek pracy.

   

  Następnie podczas naszego spotkania propozycję realizacji kształcenia zawodowego w zakładzie pracy, omówił Pan Adam Kołpacki, instruktor nauki zawodu, koordynator staży zawodowych w firmie Szynaka Meble Lubawa.  Zgromadzeni na spotkaniu pracodawcy mogli skorzystać z cennych uwag, podpowiedzi, jakimi w swojej pracy z uczniami kieruje się firma Szynaka Meble Lubawa.

  Kolejny z przedstawicieli pracodawców, Pani Teresa Miecznik, menadżer HR w firmie Heinz Glass Działdowo podjęła temat związany z istnieniem w naszym powiecie klas patronackich  i spojrzeniem na nie okiem pracodawców. Pani prelegent zwróciła zarówno doradcom zawodowym, dyrektorom,  jak i pracodawcom uwagę na wykształcanie w uczniach, młodych ludziach, pracownikach  - kompetencji miękkich, społecznych, które dziś są tak potrzebne na rynku pracy.

  Na konie dobrymi praktykami w zakresie współpracy pracodawca – szkoła  w powiecie działdowskim podzieli się dyrektorzy szkół branżowych – Pan Andrzej Piątkowski (Zespół Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku), Pan Jacek Markiewicz (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzie) oraz Pan Piotr Dercz (Zespół Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie). Dyrektorzy wskazali możliwości współpracy szkoły z pracodawcami ze względu na kierunki kształcenia zawodowego istniejące w poszczególnych placówkach oświatowych.

   

  Konferencja została podsumowana przez Panią Marlena Perzyńską, Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Działdowie.

   

  Relacja z konferencji online w powiecie działdowskim, Joanna Górzyńska

 • Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

  Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

  Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/dobę dla budynków Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie

  Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00079540/01

  Ogłoszenie

  Strona postępowania

  Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.
  Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez wykonawcę Emkan-Pro Krzysztof Murawski, 18-300 Zambrów, Pstrągi Gniewoty 6, cena oferty brutto: 232.470,00 zł. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty znajduje się na stronie postępowania.

  Termin składania ofert: 2021-06-25 13:00

  Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

   

 • Rekrutacja 2021

  Zasady i terminy rekrutacji, kierunki oraz wnioski o przyjęcie do szkoły 

 • Wspaniałe osiągnięcie Ucznia Zespołu Szkół w Malinowie !

  Wspaniałe osiągnięcie Ucznia Zespołu Szkół w Malinowie !

  Bartosz Maciejewski, uczeń klasy IV Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych zdobył tytuł LAUREATA VIII MIEJSCA tegorocznej XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku technologia żywności.

 • "Od stażu do sukcesu" Erasmus +

  Uczniowie Zespołu Szkół w Malinowie rozpoczęli trzytygodniowy staż zawodowy w Grecji w  miejscowości Tolo.

  Relacja z pobytu na naszym profilu FB Zespół Szkół Malinowo 

  Zdjęcia i filmy  Zdjęcia Grecja 2021

 • Projekt „Opracowanie modelu staży zawodowych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy wraz z pilotażem”

  Celem projektu jest opracowanie programu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie dotyczącym stażu uczniowskiego dla dwóch zawodów: operatora urządzeń przemysłu szklarskiego - branżowa szkoła I st. oraz technika ceramika - szkolnictwo branżowe na poziomie kwalifikacji technika, a także pilotażowe wdrożenie rozwiązań w Branżowej Szkole I Stopnia w Malinowie i Technikum w Opocznie.

   

  Projekt realizowany jest przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, pełniący rolę Lidera Projektu, we współpracy z Partnerem - Małopolską Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

   

  Cel ten zostanie zrealizowany dzięki zaangażowaniu Lidera, Partnera i ww szkół w opracowanie modelu kształcenia oraz organizację praktycznej nauki zawodu. Efektem Projektu jest wypracowany oraz wdrożony model kształcenia uczniów w rzeczywistych warunkach pracy.

   

  Działania w projekcie są zgodne ze standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, adekwatnymi do planowanego wsparcia, w szczególności standardem cyfrowym, architektonicznym, transportowym. Zaplanowano m.in. materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej i drukowanej, zawierające elementy tekstu, oraz ilustracje i zdjęcia. W materiałach elektronicznych istnieje możliwość dostosowania czcionki, kontrastu, koloru, użycia ścieżki audio, audiodeskrypcji. Treści cyfrowe publikowane będą w standardzie WCAG 2.0 z uwzględnieniem poziomu AA. 

   

  W ramach Projektu możliwe jest zastosowanie Mechanizmu racjonalnych usprawnień, który umożliwia elastyczne reagowanie na potrzeby uczestników z niepełnosprawnościami i zapewnienie im dostępu do usprawnień „szytych na miarę” tj.: montaż pętli indukcyjnej, zapewnienie specjalistycznego wsparcia (asystenta osoby z niepełnosprawnościami, psa asystującego), zapewnienie specjalistycznego transportu na miejsce realizacji projektu. Rozwiązania organizacyjne przewidują możliwość zmiany aranżacji przestrzeni w salach dydaktycznych w taki sposób aby dopasować je do osoby z niepełnosprawnościami. Uruchomienie mechanizmu racjonalnych usprawnień następuje wraz z pojawieniem się w projekcie (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnościami.

   

  Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2021 r. – 30 września 2022 r.

  Wartość projektu: 695 989,78 zł

   

  Projekt „Opracowanie modelu staży zawodowych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy wraz z pilotażem” realizowany jest w ramach II Osi Priorytetowej PO WER Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowanie do potrzeb zmieniającej się gospodarki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  „Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

 • Rekrutacja 2021

  Oferta Zespołu Szkół w Malinowie

 • Ogłoszenie

  Ogłoszenie o zamówieniu. Roboty budowlane. Budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/dobę dla budynków Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie

 • 1% dla Stowarzyszenia na rzecz Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej- Biedrawiny w Malinowie

  Drodzy Absolwenci Malinowa, Szanowni Rodzice i Przyjaciele Naszej Szkoły. Stowarzyszenie na rzecz Zespołu Szkół im. Emilii Sukertowej - Biedrawiny w Malinowie, 27 listopada 2020 roku na posiedzeniu niejawnym Sądu Rejonowego w Olsztynie otrzymało wpis do KRS jako podmiot posiadający status organizacji pożytku publicznego, oznacza to, że możemy 1 % naszego podatku za 2020 rok przekazać na szczytny cel naszego stowarzyszenia aby móc w pełni realizować cele statutowe. Numer KRS: 0000658088

  Prosimy o udostępnianie tego numeru wszystkim, którzy zechcą nas wesprzeć.

 • Zmiana planu lekcji od 15.03.2021 r.

  Wprowadziliśmy drobne zmiany w planie lekcji od 15.03.2021r.

 • Konkurs kulinarny dla uczniów Zespołu Szkół w Malinowie

 • Odszedł profesor Wacław Wasiela

  Odszedł profesor Wacław Wasiela, ikona i legenda Zespołu Szkół w Malinowie. Nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1970-2004, wicedyrektor szkoły w latach 1977-1980, wychowawca, twórca sportowej potęgi naszej szkoły. Rodzinie, Najbliższym składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

 • Plan lekcji od 18.01.2021

  Opublikowaliśmy plan lekcji od 18.01.2021 r. W Librusie nowy plan będzie dostępny od 16.01. Organizacja pracy szkoły nie uległa zmianie - nauczanie zdalne.

 • Harmonogram egzaminów zawodowych styczeń-luty 2021

  11.01.2021 godz. 9.00 sala gimnastyczna TG.12 praktyczny (klasa III TH poprawki)

  11.01.2021 godz. 13.00 sala gimnastyczna TG.13 i TG.16 praktyczny (klasa IV Technikum)

   

  12.01.2021 godz. 10.00 sala gimnastyczna TG.07, TG.12, AU.05  pisemny (BS - absolwenci, klasy III Technikum poprawki )

  12.01.2021 godz. 12.00 sala gimnastycznaTG.13, TG.16 pisemny (klasa IV Technikum)

   

  17.02.2021 godz. 8.00 pracownia gastronomiczna, TG.07 (BS absolwenci poprawka)

  17.02.2021 godz. 12.00 pracownia gastronomiczna, TG.07 (III Technikum poprawka)

   

  Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator,asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

  Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji wwarunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

   

  Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych - długopis z czarnym tuszem, kalkulator

   

  Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

   

  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.

  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno-lub wielorazową, przyłbicą w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.Podczas wpuszczania uczniów dosali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu)

 • Życzenia świąteczne

  Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nowym  roku !

 • DEKLAROWANIE PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO

  Absolwent, który ukończył  technikum do roku szkolnego 2019/2020 włącznie składa pisemną deklarację do dyrektora Zespołu Szkół w Malinowie do dnia 7 lutego 2021 r. W 2021 r. część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego nie będzie obowiązkowa. Będą mogli przystąpić do niej – podobnie jak w 2020 r. – absolwenci, którym wynik części ustnej egzaminu z danego przedmiotu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną. W 2021 r. przystąpienie do egzaminu na poziomie rozszerzonym jest nieobowiązkowe.

  Uczniowie klasy IV Technikum do dnia 7 lutego 2021 mogą dokonywać zmian w  deklaracji wstępnej.

  Deklaracje można składać w sekretariacie szkoły lub w formie elektronicznej (skan deklaracji) na adres zs_malinowo@op.pl

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół w Malinowie, Malinowo 10, 13-200 Działdowo
  www.zsmalinowo.com
  sekretariat@malinowo.org


 • 23 6974163

Galeria zdjęć